Arbeidsvilkår og lønn | Vacant Helse AS

Arbeidsvilkår og lønn

Vikarbyrådirektivet

I januar 2013 innførte norske myndigheter EU-direktivet «Vikarbyrådirektivet». «Likebehandlingsprinsippet» står sentralt i dette direktivet.

Kort fortalt innebærer dette at du som utleid vikar i et vikarbyrå, minst skal sikres de vilkår som ville komme til anvendelse dersom du hadde vært ansatt direkte av innleier for å utføre samme arbeid.

En konsekvens av dette er at utleide vikarer lønnes etter gjeldene regler for kommunen eller sykehuset vikaren skal jobbe i/på. Stat og kommune forhandler frem hovedtariffavtaler som kommuner og sykehus igjen kan reforhandle. Det medfører at det er ulike tariffavtaler i ulike kommuner og på ulike sykehus.

Som vikar i Vacant Helse er du garantert minimum den lønn og de arbeidsvilkår du ellers ville fått dersom du jobbet direkte for den aktuelle arbeidsplassen. Dette gjelder også overtid, feriepenger mm.

Les mer her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/asd/tema/arbeidsmiljo/midtspalte/vikarbyradirektivet.html?id=672407

Registrer CV